Språk:

nlensvbefrde

Ansvarsfullt företagande

Jetstone är ett ansvarsfullt företag som fokuserar på hållbarhet och jämlikhet i många olika avseenden. Därför har vi valt att jobba efter de 17 globala målen för hållbar utveckling som definierats av FN. Syftet: att utrota extrem fattigdom, ojämlikhet, orättvisa och klimatförändringar till år 2030.

 

På Jetstone tittar vi per mål hur vi kan bidra till att uppnå detta samt hur vi kan bidra . Vi har valt att fokusera på följande fem mål som vår bransch kan påverka mycket.

SDG 01 – Ingen fattigdom

SDG 08 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

 

Vi berättar gärna mer i detalj varför vi har valt just dessa 5 målen att fokusera på och varför de är relevanta för oss och vår bransch.

Vi väljer att fokusera på konkreta och hanterbara områden som vi kan ta itu med på ett grundligt och långsiktigt sätt. Naturligtvis inser vi också att det finns otaliga andra viktiga områden som vi tyvärr inte (ännu) kan hantera just nu. För en fullständig redogörelse av vår CSR-policy, hänvisar vi till vårt ’Responsible Business Conduct’ och ’ICSR annual report 2021’.

 

 

FRISKA OCH MOTIVERADE MEDARBETARE

 

Jetstone kan bara vara framgångsrik genom sina anställda. Därför vill vi att våra medarbetare ska kunna arbeta på ett hälsosamt och säkert vis, och investera i sig själva med hjälp av utbildning.

 

Arbeta säkert och hälsosamt [SDG 8]

Det är av stor vikt att vår personals säkerhet och hälsa är bra. Vi rådfrågar experter och anlitar oberoende konsulter för granskning av vår verksamhet för att kunna bedöma oss och påpeka förbättringsområden. Vi är ledande i vår bransch med bl.a. den damm- och partikel upptagning i våra fabriker samt att vi har höj- och sänkbara arbetsplatserna även i produktionen som utvecklats i egen regi.

Vidare arbetar vi naturligtvis med certifierade hjälpmedel, vi säkerställer att hälso- och säkerhetsreglerna följs strikt och vi har investerat i maskiner/hjälpmedel (vakuumlyftare och transportband) för undvika att vår personal inte behöver utföra tunga lyft i fabriken.

 

Motiverade medarbetare [SDG 8]

Att arbeta på Jetstone innebär att arbeta tillsammans, men också att ha roligt tillsammans. Vår informella arbetsmiljö, öppna kommunikation och sociala aktiviteter bidrar väsentligt till detta. Samt engagerade teamledare som ser till att medarbetare alltid har någon att vända sig till för samtal och dialog om både arbetsrelaterade problem men även privata.

Vi lägger stor vikt vid utbildningar. 2020 anställde vi en utbildningssamordnare för att göra våra interna utbildningar mer professionella och strukturerade. Vi är också ett erkänt lärlingsutbildning företag och vi arbetar tillsammans med ESF i projektet ’Hållbar anställningsbarhet för medarbetare’. Allt material är förnärvarande på Holländska, men vi arbetar med att översätta till fler språk så alla våra internationella dotterbolag också kan använda allt material.

2015 startade vi vår egen ’Make A Wish’-stiftelse. Medarbetare kan använda sig av resurser från denna fond för människor i sin direkta omgivning, så att vi kan erbjuda hjälp i ordets vidaste bemärkelse.

 

 

ANSVARSFULLT INKÖP

 

Code of Conduct [SDG 1, 8 och 17]

Jetstone använder en uppförandekod i sina inköpsprocesser. Detta dokument beskriver ett antal viktiga juridiska, etiska, miljömässiga och sociala normer och värden som både vi samt våra leverantörer måste leva upp till.

Vi har valt att fokusera lite extra på granittyper från icke-västerländska länder, med utförandet av oberoende revisioner. Dessa revisioner utförs bland annat av Xertifix, en icke-statlig organisation som kämpar för bättre arbetsförhållanden och miljöskydd inom sten branschen.

 

NSF och bioharts [SDG 12 och 17]

Jetstone samarbetar endast med leverantörer av komposit, keramik och Dekton som är certifierade i enlighet med standarderna från de internationella organisationerna NSF och/eller GreenGuard. Denna certifiering garanterar att materialen är hygieniska och livsmedelssäkra; aspekter som har stor betydelse när det handlar om en köksbänk förstås.

Men våra leverantörer satsar också mycket på hållbarhet, särskilt för kvartskompositmaterial. Till exempel har Silestone utvecklat tekniken Hybriq+ som gör att de behöver använda mindre kiseldioxid i sin blandning av råvaror, bland annat på grund av användningen av återvunnet glas. Diresco, en annan leverantör av komposit, har sedan länge gått över till bioharts som bas för sina produkter. En utveckling som vi uppmuntrar även hos andra leverantörer.

 

 

KRAFTEN I SAMARBETE

 

ICSR-initiativet TruStone [SDG 1 & 17]

2019 undertecknade vi ICSR-initiativet TruStone. Förutom nederländska och belgiska kollegor från vår bransch, skrev också minister Sigrid Kaag och representanter för organisationerna FNV, CNV och Arisa under.

Målsättningen med TruStone initiativet är tydlig: en mer ansvarsfull produktion och inköp av natursten. De inblandade parterna vill skapa transparens och stå upp mot miljö- och brott mot mänskliga rättigheter, som fortfarande kan hända vid utvinning av natursten i Asien, Afrika och Sydamerika. Som enskilt företag kan man endast påverka detta i begränsad omfattning; som bransch i samarbete med statliga organisationer, som SER, står vi mycket starkare.

Mer information om hållbar natursten hittar du på denna sida.

 

 

HÅLLBARA AFFÄRSPROCESSER

 

Jetstone väljer den mest miljövänliga lösningen där det är möjligt och strävar efter en cirkulär process för bearbetning av restmaterial.

 

Förbrukning av el, vatten och bränslen [SDG 13]

Under 2019 investerade vi i 3 333 solpaneler som är installerade på våra fabriker, vilket ger en kapacitet på mer än 1 miljon kWh grön energi per år. Vi försöker minimera förbrukningen genom att investera i värmeåtervinning och energieffektiva maskiner. Smarta isolerings applikationer har också minskat gasförbrukningen avsevärt. Genom att återvinna allt vatten i vår produktionsprocess och där det är genomförbart komplettera med regnvatten så mycket som möjligt, kan vi också hålla förbrukningen av kommunalt vatten så minimalt som möjligt.

Vid inköp av fordon är utsläpp och bränsleförbrukning alltid avgörande. Till exempel har vi de senaste åren köpt in diverse ytterst energisnåla skåpbilar till våra montörer. Vi öppnar fler lokala lager så vi kommer närmare kunderna och kan därmed undvika många och onödiga transporter. Förutom i Sverige har vi nu även lokala lager i Belgien (Bryssel). I Sverige finns vi på 4 platser (Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping) samt att vi undersöker behovet av ytterligare ett lager. Allt för att kunna verka närmare våra slutkunder och minska miljöpåverkan med onödiga transporter.

 

Materialförbrukning och återvinning [SDG 12 & 13]

Med hjälp av ’nesting software’ kan vi ytterligare minska vår mängd materialavfall. Trots detta har vi att göra med många små restbitar. Vi sorterar överblivet material per grupp (keramik, komposit och natursten) så det kan återanvändas för b.la hus- och vägbyggen.

Vi försöker maximera denna återvinningsprincip i samarbete med våra kunder. En befintlig bänkskiva blir överflödig när man byter ut köket. I Holland åtar vi oss att hämta de använda bänkskivorna när vi är på plats för installation av de nya bänkskivorna. De gamla skär vi upp i mindre bitar för att också kunna återanvändas i hus- och vägbyggen.

Slutligen använder vi allt färre material i den ’traditionella’ tjockleken 30 mm. Vi uppmuntrar våra kunder att istället arbeta med tunnare basmaterial, vilket minskar den genomsnittliga materialförbrukningen per order. En ytterligare fördel med ett tunnare material är att vikten per bänkskiva är lägre, vilket ger våra och våra kunders montörer en lägre fysisk belastning.

 

Livscykelanalys [SDG 13 och 17]

För att minimera Jetstones ekologiska fotavtryck har vi tillsammans med Diresco, en av våra leverantörer av komposit skivor, samt Encon, en oberoende organisation specialiserade inom CO2 utsläpp kartlagt miljöpåverkan för en montering eller leverans av våra bänkskivor i Sverige. Baserat på rapporten har vi satt upp några hållbarhetsinitiativ för att minska vår påverkan på miljön.